INFORMACE

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

 

1. třída Berušky (kapacita třídy je 27 dětí)

Jsou zde děti ve věku od 2 do 4 let. Zde se zaměřujeme na adaptaci dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětí a přizpůsobení se pravidelnému režimu dne v MŠ. Děti se zde učí samostatnosti, pracovat ve skupinkách, získávat větší okruh znalostí a dovedností zejména formou hry. Všechny děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, zdvořilosti, ohleduplnosti a učí se navzájem si pomáhat. 

 

2. třída Sluníčka (kapacita třídy je 28 dětí)

Jsou zde děti ve věku od 5 do 6 (7) let. V této třídě jsou především děti, které se intenzivně připravují na vstup do základní školy. Spolu s nimi tu jsou i děti s odloženou školní docházkou a budoucí předškoláci. 

 

 

 

Režim dne v MŠ

 

6:30 – 8:00 

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

                        

8:00 - 9:00

pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

 

9:00 – 11:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovaným dětmi, skupinová či individuální práce, řízené aktivity, pobyt venku

 

11:00 – 12:00

oběd a osobní hygiena děti

 

12:00 – 13:45

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

13:45 – 14:15

osobní hygiena, odpolední svačina

 

14:15 – 16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 

 

Časová rozmezí jsou jen orientační, mění se v závislosti na aktuálním dění. Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby a dění v MŠ (začleňovat zvláštní akce, jako je například návštěva divadla, pobyt v přírodě, výlety, výukové programy apod.) Je připravován se zřetelem na potřeby vývoje dětí.

 

Časová rozmezí jsou jen orientační, mění se v závislosti na aktuálním dění. Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby a dění v MŠ (začleňovat zvláštní akce, jako je například návštěva divadla, pobyt v přírodě, výlety, výukové programy apod.) Je připravován se zřetelem na potřeby vývoje dětí.

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na potřeby dětí, jejich aktuální potřeby a dění v MŠ Denní program zahrnuje každodenní činnosti - hru, učení i práci a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí, a který je uspokojuje.

Děti zde nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Umožňuje volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby ji povinně zanechaly a přešly k jiné činnosti. Upřednostňujeme hravé a tvořivé činnosti.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, mají možnost ji rozvíjet, dokončit ji nebo se k ní později vrátit. Každý den jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity, tělovýchovné chvilky. Pravidelně zařazujeme jazykové chvilky, pečujeme o správný rozvoj řečové výchovy. Činnost je plánovaná, rozdělená do jednotlivých integrovaných bloků, pracujeme ve skupinách i individuálně. Využíváme, co nejvíce pobytu venku.

 

 

Seznam potřebných věcí do mateřské školy

 

Bačkorky s pevnou patou (z bezpečnostních důvodů ne pantofle nebo crocsy).

Pohodlné oblečení do třídy (tepláky, kraťasy, sukýnku, kalhoty).

Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, tepláky, spodní prádlo, tričko, ponožky) - pro případ nehody.

Pláštěnku a holínky pro deštivé počasí (deštníky jsou z bezpečnostních důvodů na vycházku zakázány!)

Oblečení na pobyt venku (počítejte s pravděpodobností znečištění).

Pyžamo nebo noční košili.

Umělohmotný hrneček s ouškem (nejlépe s dobře zapamatovatelným potiskem, aby si děti svůj hrneček poznaly).

Kraťasy a pokrývku hlavy (ve slunných dnech) na zahradu.

V zimním období oblečení na sníh, rukavice (pro malé děti palčáky).

Prosíme, všechny věci dětem podepište!

 

 

Doplňující programy, projekty a další aktivity:

 

Mami, tati, pojďte si hrát!

Logopedické chvilky

Předplavecký výcvik

Lyžařský výcvik

Předškoláček

Ekologické výukové programy

Divadelní představení

Drakiáda

Karneval

Čertovský den

Vánoční besídka

Adventní koncert

Vítání jara, vynášení Morany

Jarní dílny, Den otevřených dveří

Barevný týden

Čarodějnický den

Besídka ke Dni matek

Oslavy dne dětí

Celodenní výlet

Slavnostní loučení s předškoláky – nocování ve školce

Beseda s policií ČR

Návštěva kravína

Program s canisterapeutickými psy

Návštěva místní knihovny a další

 

Spolupráce s organizacemi:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk

Speciálně-pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

Klinický logoped z České Třebové

ZO ČSOP (Základní organizace Český svaz ochránců přírody) Zlatá studánka Česká Třebová

DDM (Dům dětí a mládeže)Damián Lanškroun