KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE

Kritéria přijetí K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

školní rok 2017/2018

     Ředitel Základní školy a mateřské školy Rudoltice, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitel z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií níže uvedených:

I.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

     V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, v platném znění, je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou věku čtyř let.

III.

 Nedojde-li k přijetí dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2017.

 

Kritérium

Body

 

  Doba podání přihlášky

  (opakované podání žádosti)

  1 rok

2

 

  Trvalý pobyt dítěte*

  Trvalý pobyt v obci

10

  Trvalý pobyt mimo obec

0

 

  Věk dítěte

  2 roky

0

  3 roky

5

  4 roky

10

  5 let (pro případ odkladu školní docházky)

12

 

  Individuální situace dítěte

  Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

10

  Sociální potřebnost dítěte**

0-30

  Dítě se hlásí k celodennímu provozu

15

  Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

15

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky/samoživitele; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

 

Mgr. Pavel Dvořáček
      ředitel školy